Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2012

Wronska
0707 0790 500

August 24 2012

Wronska
5890 7f65 500
Reposted byanavis anavis

August 18 2012

Wronska
7738 f233

August 17 2012

Wronska
Wronska
Nie rezygnuje się z ludzi, których się kocha
— Chuck ♥
Wronska
3901 beb6
Reposted fromsaski saski viarealizeyourbeauty realizeyourbeauty
Wronska
Wronska
Nie płacz, że coś się skończyło, tyl­ko uśmie­chaj się, że ci się to przytrafiło.
— G. G. Márquez
Wronska

August 14 2012

Wronska
[...] praw­dzi­wa miłość jest zaw­sze chaotyczna. Gu­bisz się, tra­cisz trzeźwy osąd. Nie umiesz się bro­nić. Im większa miłość, tym większy chaos. 
— Jonathan Carroll
Reposted fromprison prison viasummerwine summerwine

August 12 2012

Wronska
6524 35c9 500
Reposted byzagadkarumbitka8
Wronska
5046 5fcd
Reposted fromcaraseen caraseen viacorney corney

July 26 2012

Wronska
3696 6cb6
Reposted frommarysia marysia viaso-so so-so
Wronska
Co z tego, że się upijamy?
Co z tego, że palimy zioło?
Po prostu dobrze się bawimy
Nie obchodzi nas kto to ogląda
Co z tego, że wychodzimy?
Tak powinno być
Żyć młodo, dziko i być wolnym
— Wiz khalifa
Reposted byKlauudiajillianmania7910insensibility

July 20 2012

Wronska
5853 b3ce
Reposted bysummerwine summerwine

July 19 2012

Wronska
1701 04cb
Reposted byjstrbliamchangingcorneyJewkasaturdaycomeslowlitlle-julie

July 18 2012

Wronska
9631 e2de
Reposted fromcorney corney
Wronska
7231 e3c9
Reposted fromcorney corney

July 17 2012

Wronska
1579 9296
Reposted bycorney corney
Wronska
1568 d05d
Reposted bylitlle-julie litlle-julie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl